Zadejte hledaný výraz
AKCIA - získajte 14 % zľavu na nákup produktu GYNELLA Flora.

Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana súkromia

Všeobecné informácie

Spoločnosť HEATON k. s. rešpektuje vaše právo na ochranu súkromia. Tieto zásady vás zoznamujú
s možným typom informácií, ktoré môžeme na našich webových stránkach zhromažďovať
a spôsobom, akým tieto informácie môžeme použiť. Tieto zásady môžeme nepravidelne meniť, preto, prosím, kontrolujte ich aktuálnosť. Používaním tohto webu alebo poskytnutím osobných informácií dávate súhlas s podmienkami týchto zásad.

Zhromažďovanie a využitie osobných údajov

Osobné informácie môžu predstavovať napr. vaše meno, adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Naše webové stránky môžete všeobecne navštevovať bez toho, aby ste tu uvádzali akékoľvek svoje osobné údaje. V niektorých prípadoch vás však môžeme požiadať o poskytnutie osobných údajov
na konkrétny účel. Týmto účelom môže byť napríklad to, aby sme vám mohli zaslať vami požadované informácie. Pokiaľ by sme vaše osobné údaje chceli použiť na iný účel, budeme vás o tom neodkladne informovať už pri zadávaní týchto údajov. Poskytnutím týchto údajov dávate svoj súhlas
s použitím a sprístupnením svojich osobných údajov na uvedený účel.

Poskytovanie informácií

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť našim pridruženým spoločnostiam alebo tretím stranám
na naše obchodné či marketingové účely, alebo účely v súvislosti s webovými stránkami. Bez vášho výslovného súhlasu nebudeme predávať, prevádzať ani poskytovať vaše osobné údaje tretím stranám, ak to nebude nutné na splnenie vašej požiadavky alebo na súvisiaci účel; nikdy nebudeme predávať, prevádzať ani poskytovať vaše osobné údaje tretím stranám na ich marketingové účely.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a používanie súborov cookies

Všeobecné informácie

Rešpektujeme vaše právo na ochranu súkromia. Naše webové stránky môžete za normálnych okolností navštevovať bez nutnosti nám poskytovať akékoľvek osobné údaje. V niektorých prípadoch vás však môžeme požiadať o poskytnutie osobných údajov na konkrétny účel, napríklad nato, aby sme vám mohli zaslať požadované informácie. Za týmto účelom sa, prosím, dôkladne zoznámte
s textom súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktorý je uvedený nižšie, a s ktorým je potrebné, aby ste vyjadrili súhlas, ak si prajete, aby sme spracovávali vaše osobné údaje za podmienok v ňom uvedených.

Súhlas so spracovaním OÚ

Vyplnením a odoslaním príslušného registračného formulára, prípadne prihlásením sa prostredníctvom aplikácie alebo na webových stránkach Facebook v súlade s Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len GDPR) a v súlade so zákonom č. 110/2019 Zb., v platnom znení (zák. o spracovaní osobných údajov, ďalej len „zákon“) a so zákonom č. 480/2004 Zb., v platnom znení (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti) dávate súhlas s tým, aby spoločnosť HEATON ks, so sídlom Na Pankráci 14, 140 00 Praha 4 (ďalej len „Správca“) spracovávala Vami vo formulároch uvedené osobné údaje pre:

  1. marketingové účely Správcu – najmä zasielanie pravidelného informačného newslettera, reklamných oznámení týkajúcich sa ponúkania vlastných výrobkov a služieb, zasielanie informácií
    o organizovaných akciách, službách a kontaktovanie pri vykonávaní prieskumu trhu
    a marketingového výskumu. Kontaktovanie je vykonávané osobnou návštevou, elektronickou poštou alebo telefonicky;
  2. účel analýzy osobných údajov, ktorý umožňuje najmä priamy kontakt s konkrétnymi klientmi (tzv. direct mailing).

Tento súhlas so spracovaním mojich osobných údajov udeľujem dobrovoľne na dobu neurčitú odo dňa jeho udelenia, resp. do doby než tento súhlas odvolám. Vyhlasujem, že mnou poskytnuté údaje sú pravdivé a sú poskytnuté slobodne.

Osobnými údajmi sa rozumejú informácie obsiahnuté v tomto formulári, najmä: meno, priezvisko, telefón, e-mailová adresa, adresa pracoviska.

Vyhlasujem, že som si vedomý(á) svojich zákonných práv na prístup k svojim osobným údajom,
na opravu chýb a nepresností, na výmaz a prenositeľnosť mojich osobných údajov, možnosti požadovať obmedzenie spracovania a vznášať námietky proti spracovaniu, ako i možnosti tento súhlas kedykoľvek odvolať. Beriem rovnako na vedomie, že odvolaním môjho súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.

Tieto svoje práva môžem vykonať zaslaním e-mailu na adresu: info@heaton.cz, kontaktovaním nášho zákazníckeho servisu na +420 242 428 690 alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu Správcu.

Zároveň beriem na vedomie a súhlasím s tým, že mnou poskytnuté osobné údaje v tomto formulári
na vyššie uvedený účel a počas vyššie uvedenú dobu budú Správcom spracované a uchovávané manuálne i automaticky prostredníctvom vlastných poverených zamestnancov, prípadne prostredníctvom tretích osôb (napr. externých zmluvných partnerov a spracovateľov osobných údajov), ktorých aktuálny zoznam bude zverejnený na internetových stránkach Správcu.

Vyhlasujem, že som sa zoznámil s podrobnosťami o spracovaní osobných údajov uvedených
v Zásadách spracovania osobných údajov. V prípade pochybností o dodržiavaní týchto svojich práv Správcom sa môžem obrátiť na Správcu alebo i priamo na Úrad na ochranu osobných údajov
so žiadosťou o nápravu.

Zároveň vyhlasujem, že osobné údaje, ktoré som uviedol(a) pri registrácii, sú pravdivé a že sa týkajú mojej osoby.

Využitie OÚ na marketingové účely tretích strán

Za žiadnych okolností nebudeme odovzdávať, prevádzať ani poskytovať vaše osobné údaje tretím stranám na ich marketingové účely.

Bezpečnosť a presnosť osobných údajov

Bezpečnosť, ale i presnosť vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Preto sme zaviedli fyzické i elektronické postupy na ich zaistenie. Prístup k týmto údajom majú výhradne oprávnení administratívni pracovníci. Pokiaľ ste nám poskytli osobné údaje a prajte si tieto údaje z našich záznamov vymazať alebo tieto údaje aktualizovať, kontaktujte nás, prosím, na e-maile info@heaton.cz. Prosíme o pochopenie, že aktualizácia či výmaz údajov môže nejakú dobu trvať.

Súbory cookie

Na týchto internetových stránkach používame súbory „cookies“ preto, aby sme návštevníkom poskytli väčšie pohodlie pri ich prezeraní. Súbory „cookies“ (v preklade „sušienky“) sú malé textové súbory, ktoré internetové stránky vo vašom zariadení vytvoria v momente, keď na ňu vstúpite.
Sú vytvorené preto, že navštívená stránka nemá žiadnu vlastnú pamäť a súbory „cookies“ umožňujú vášmu zariadeniu si pamätať, že ste už stránku v minulosti navštívili a zároveň mu umožnia si okrem iného pamätať aj vaše nastavenia, vďaka čomu sa nemusíte neustále prihlasovať.

Súbor „cookies“ sa nemôže sám kopírovať a rozosielať po internetovej sieti. Váš internetový prehliadač ich však pri každej návšteve odošle internetovej stránke, ku ktorej patria, a tá sa potom
v internetovom prehliadači zobrazí vo vašom nastavení. Nami používané súbory „cookies“ sú iba dočasné a z vášho zariadenia sa samé vymažú po zatvorení internetového prehliadača. Súbory „cookies“ nie je možné spojiť s konkrétnym používateľom.

Pomocou súborov „cookies“ dokážeme vo všeobecnej rovine tiež zaznamenávať štatistické údaje
o chovaní návštevníka týchto internetových stránok. Vďaka tomu ich môžeme cielene prispôsobovať vašim záujmom a požiadavkám. „Cookies“ nám pomáhajú pri identifikácii zvlášť populárnej
či problémovej časti týchto internetových stránok, nie je ich však možné spojiť s konkrétnym používateľom. Súbory „cookies“ ďalej využívame i na účely vašej autentizácie, teda preto, aby sme ich prostredníctvom eliminovali nutnosť zadávania identifikačných údajov o vašej osobe pri každom ďalšom vašom vstupe na internetové stránky. Súčasne ich používame i na účely prispôsobenia internetových stránok podľa vašich potrieb, teda napr. na to, aby sa vám internetové stránky naďalej zobrazovali vo vami zvolenom jazyku či v určitej grafickej úprave.

Tieto internetové stránky si, samozrejme, môžete prezerať aj bez súborov „cookies“, je však možné,
že niektoré ich funkčnosti budú obmedzené a komfort používania sa zníži. Väčšina prehliadačov tieto súbory akceptuje automaticky, ich ukladaniu je však možno zabrániť tak, že v nastaveniach prehliadača zvolíte možnosť „neakceptovať cookies“. Súbory „cookies“, ktoré sa na vašom zariadení už uložili, môžete tiež kedykoľvek vymazať. Presné nastavenia tejto funkcie zistíte pomocou „pomocníka“ vášho prehliadača.

Používaním internetových stránok vyjadrujete súhlas s použitím súborov „cookies“ vyššie uvedeným spôsobom.

Zabezpečenie a presnosť

Presnosti a zabezpečeniu vašich osobných údajov prikladáme dôležitosť, a preto sme zaviedli fyzické
i elektronické postupy na zaistenie bezpečnosti vašich osobných údajov. Prístup k týmto informáciám majú výhradne oprávnení administratívni pracovníci. Pokiaľ ste nám poskytli osobné údaje a prajete si tieto údaje z našich záznamov vymazať, alebo tieto údaje aktualizovať, použite, prosím, našu webovú stránku „Upozornenie“. Aktualizácia informácií môže nejakú dobu trvať.

Prenosy

Všetky osobné údaje, ktoré zhromaždíme, budú uložené v krajine, v ktorej boli tieto informácie získané. Osobné údaje zhromaždené v krajinách Európskej únie („EÚ“) nebudú bez vášho súhlasu prenášané mimo krajiny EÚ.

Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Kontaktujte nás na info@heaton.cz.

X
Nastavenie cookies
Funkčné cookies
Tieto cookies sú nevyhnutné pre fungovanie nášho webu a nemožno ich deaktivovať.
Analytické cookies
Slúži predovšetkým na zber dát ohľadom správania na webe (typicky Google Analytics).
Reklamné cookies
Slúži hlavne na remarketing (typicky Google Ads).
Personalizačné cookies
Slúži na pokročilú analytiku a personalizáciu obsahu.