Zadejte hledaný výraz
AKCIA - získajte 14 % zľavu na nákup produktu GYNELLA Flora.

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenie

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú zmluvný vzťah medzi predávajúcim, prevádzkujúcim svoj obchod na nižšie uvedenej internetovej adrese, ako predávajúcim na strane jednej (ďalej len „predávajúci“) a fyzickou osobou spotrebiteľom, ako kupujúcim na strane druhej (ďalej len „kupujúci“), a to prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie“).

Predávajúcim je

HEATON k.s., IČO: 26206285

sídlo: Na Pankráci 14, 140 00 Praha 4, Česká republika

Informačná služba:

Telefón: +420 245 008 572

E-mail: info@heaton.cz

Adresa internetového obchodu predávajúceho: www.gynella.cz (ďalej len „internetový obchod“)

1.2 Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s predávajúcim nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

1.3 Kupujúci berie na vedomie, že v rámci internetového obchodu sú okrem iného ponúkané aj lieky, ktoré sú určené iba fyzickým osobám a nie sú určené pre podnikateľský nákup liečiv či nákup liečiv právnickou osobou. Objednávka akéhokoľvek jednotlivého druhu tovaru na jednu osobu a jeden deň je obmedzená počtom 10 balení.

1.4 Predmetom týchto VOP je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán, t.j. predávajúceho a kupujúceho, vzniknutých na základe kúpnej zmluvy, uzatvorenej prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho (ďalej len „kúpna zmluva“).

1.5 Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, ktoré nie sú výslovne upravené v týchto VOP ani v zmluve uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 89/2012 Sb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len “ OZ „), a zákonom č. 634/1992 Sb. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

1.6 V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a kúpnou zmluvou uzatvorenou medzi predávajúcim a kupujúcim, má prednosť text zmluvy s tým, že VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.7 Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a že s týmito VOP súhlasí.

1.8 Kupujúci berie na vedomie, že na účely úpravy jeho vzťahu k predávajúcemu sa za účinné považujú VOP v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kópiu VOP dostane kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu. Predávajúci je oprávnený znenie VOP meniť či dopĺňať, akýmikoľvek zmenami ale nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia VOP.

 

II.

Kúpna zmluva – všeobecné ustanovenia

2.1 Predmetom kúpnej zmluvy je zásielkový predaj liekov špecifikovaných v ust. § 2 ods. 1 a § 25, ods. 1 zákona č. 378/2007 Sb., O liečivách (ďalej len „zákon o liekoch“), tj. voľno predajných liekov, ďalej zdravotníckych potrieb, potravinových doplnkov a kozmetiky (ďalej súhrnne len „tovar“). Prostredníctvom internetového obchodu  sa nedajú  zakúpiť lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis, lieky obsahujúce návykové látky a liečivá, ktoré môžu byť vydávané bez receptu s obmedzením.

2.2 Internetový obchod prevádzkovaný predávajúcim obsahuje tovar ponúkaný predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia nasledujúcich informácií:

 1. a) názov výrobku;
 2. b) fotografie produktu; môžu byť pritom použité aj fotografie, ktoré sa môžu líšiť napr. vo farbe od balenia produktu; na posúdenie súladu výrobku s konkrétnou ponukou je vždy rozhodujúci textový popis ponuky;
 3. c) špecifikácia produktu podľa jeho povahy;
 4. d) cena tovaru – je vždy uvedená ako cena konečná vrátane DPH a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty zvyčajne nemožno vrátiť poštovou cestou. Cena tovaru nezahŕňa náklady na dopravu tovaru k zákazníkovi, ak nie je v ponuke uvedené inak, pričom ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní;
 5. e) povinné informácie podľa zákona č. 378/2007 Sb., zákon o liečivách v znení neskorších predpisov, pokiaľ sa jedná o liečivá

2.3 Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

2.4 Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

2.5 Nákup tovaru môže kupujúci uskutočniť prostredníctvom svojho užívateľského rozhrania na základe registrácie do webového rozhrania.

2.6 Za účelom registrácie je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky požadované údaje a tieto údaje aktualizovať vždy pri ich zmene. Užívateľský účet každého kupujúceho je chránený užívateľským menom a heslom. Predávajúci si vyhradzuje právo užívateľský účet zrušiť, a to najmä v prípade, keď sa kupujúci dopustí porušenia kúpnej zmluvy a / alebo týchto VOP. Na základe registrácie kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom a obchodných oznámení na elektronickú adresu kupujúceho.

2.7 Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

2.8 Predávajúci si vyhradzuje právo dodať kupujúcemu tovar v ľubovoľnom farebnom prevedení, s čím kupujúci súhlasí.

 

III.

Uzavretie kúpnej zmluvy

3.1 Na účely objednania tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

 1. a) objednávanom tovar, ktorý kupujúci vložil do elektronického nákupného košíka webového rozhrania,
 2. b) spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
 3. c) informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru

(Ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.2 Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdŕžaní objednávky, kupujúcemu potvrdí jej obdržanie elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

3.3 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky).

3.4 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká a k uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza okamihom odoslania objednávky. Predávajúci si však vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru, tj. kupujúci sa stane vlastníkom tovaru až okamihom zaplatenia ceny tovaru.

3.5. Pred uhradením kúpnej ceny má kupujúci právo stornovať objednávku a to buď elektronicky alebo telefonicky. Stornovanie je potvrdené doručením informačného e-mailu.

3.6 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

3.7 Prípadné sťažnosti kupujúceho či spory medzi kupujúcim a predávajúcim nemožno riešiť mimosúdnym spôsobom, pokiaľ nebude dohodnuté inak.

 

IV.

Cena

4.1 Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 1. a) bezhotovostne prevodom na bankový účet, ktorý predávajúci oznámi kupujúcemu v rámci procesu objednávky (ďalej len „účet predávajúceho“)
 2. b) bezhotovostne platobnou kartou online;
 3. c) v hotovosti dobierkou tam, kde predávajúci umožňuje dopravu tovaru prostredníctvom oprávneného prepravcu.

4.2 Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpnou cenou sa ďalej sa rozumejú aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3 V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

4.4 V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 48 hodín od odoslania objednávky. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, keď kúpna cena nie je pripísaná v tejto lehote na jeho účet. Ak nie je dohodnuté inak, je kupujúci oprávnený si tovar prevziať až po úplnom zaplatení jeho ceny. V prípade platby bezhotovostným spôsobom podľa čl. 4.1 a); b VOP je predávajúci povinný odoslať kupujúcemu potvrdenie o zaplatení ceny bez zbytočného odkladu, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

4.5 V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby, ktorý je oznámený kupujúcemu v rámci procesu objednávky. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet podľa bodu 4.1 b).

4.6 Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.7 Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad bude doručený s tovarom alebo elektronicky na e-mail kupujúceho. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.

4.8 Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru na kupujúceho.

4.9 Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu doklad o zaplatení. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

 

V.

Dodanie

5.1 Predávajúci sa zaväzuje vydať tovar kupujúcemu v nasledujúcich lehotách:

 1. a) V prípade bankového prevodu je predávajúci povinný odovzdať tovar dopravcovi na doručenie najneskôr do 3 pracovných dní od prijatia platby za objednávku.
 2. b) V prípade platby kartou je predávajúci povinný odovzdať tovar dopravcovi na doručenie najneskôr do 3 pracovných dní od prijatia platby za objednávku.
 3. c) V prípade objednávky na dobierku je predávajúci povinný odovzdať tovar dopravcovi na doručenie najneskôr do 3 pracovných dní od prijatia objednávky.

 

5.2 Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť pri preprave, doručení a dodaní tovaru, najmä uviesť úplnú a správnu adresu a byť k dispozícii na prevzatie zásielky. Prípadné náklady, ktoré predávajúcemu vzniknú v dôsledku porušenia týchto povinností kupujúcim (opakované dodanie), nesie kupujúci.

5.3 V prípade, že je tovar doručovaný kupujúcemu prostredníctvom dopravcu, je kupujúci povinný skontrolovať, či obal tovaru nie je porušený a akékoľvek prípadné poškodenia oznámiť dopravcovi. Kupujúci nie je povinný prevziať od dopravcu tovar s porušeným obalom svedčiacim o neoprávnenom vniknutí. Kupujúci potvrdzuje neporušenosť zásielky svojím podpisom na dodacom liste s tým, že na neskoršiu reklamáciu, ktorá by sa týkala porušenia obalu, nie je možné brať zreteľ.

5.4 Tovar môže byť kupujúcemu doručený jedným zo spôsobov uvedených na stránke, podľa voľby kupujúceho.

 

VI.

Odstúpenie

6.1 V súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 zákona č. 89/2012 Sb. Občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, respektíve odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru v prípade, že na základe kúpnej zmluvy je dodávané niekoľko druhov tovaru alebo sa tovar skladá z niekoľkých častí.

6.2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť urobené v lehote do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Prejav o odstúpení od kúpnej zmluvy musí obsahovať meno a priezvisko kupujúceho, adresu bydliska, telefónne číslo, e-mailovú adresu, špecifikáciu tovaru a dátum jeho objednania a dodania. Po obdŕžaní odstúpenia predávajúci potvrdí bez zbytočného odkladu jeho prijatie a následne bude kupujúceho kontaktovať za účelom dohody ohľadom ďalšieho postupu.

6.3 V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší s tým, že kupujúci je povinný tovar zaslať alebo odovzdať predávajúcemu najneskôr do štrnástich (14-tich) dní od odstúpenia od zmluvy. Lehota je dodržaná, ak kupujúci tovar odošle späť pred uplynutím 14 dní. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou. Tovar by mal byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a, ak je to možné, v pôvodnom obale.

6.5 V lehote štrnástich (14-tich) dní od odstúpenia a od vrátenia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný. Ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný a dôjde tak k zníženiu hodnoty tovaru, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, pokiaľ k zníženiu hodnoty tovaru došlo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

6.6 Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, je predávajúci povinný mu vrátiť bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe kúpnej zmluvy prijal, rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasil a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady. Ak kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

6.7 Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu predávajúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar kupujúcemu odoslal.

 

6.8 Kupujúci zodpovedá predávajúcemu iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Ak teda bude vrátený tovar v rozpore s predchádzajúcou vetou poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

6.9 Kupujúci nie je v súlade s ust. § 1837 OZ oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť mimo iného v nasledujúcich prípadoch:

 1. a) tovar zakúpený kupujúcim bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu,
 2. e) tovar zakúpený kupujúcim podlieha skaze alebo bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
 3. g) tovar bol dodaný kupujúcemu v uzavretom obale, ktorý kupujúci z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

6.10 Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

 

VII.

Zodpovednosť za vady

7.1 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal,

 

 1. a) má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak neboli podpísané dohody, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe uvedenej reklamy,
 2. b) sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
 3. c) tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola kvalita alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
 4. d) je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 5. e) tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.2 Právo kupujúceho z chybného plnenia zakladá vada, ktorú má tovar pri prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho (prevzatie tovaru), hoci sa prejaví až neskôr. Právo kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá vada, ktorú predávajúci spôsobil porušením svoje povinnosti. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

7.3 Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo:

 1. a) na odstránenie vady dodaním nového tovaru bez vady alebo dodaním chýbajúceho tovaru,
 2. b) na odstránenie vady opravou tovaru,
 3. c) na primeranú zľavu z kúpnej tovaru, alebo
 4. d) odstúpiť od zmluvy.

7.4 Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak kupujúci žiadal o opravu tovaru, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote alebo ak oznámi kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Ak si kupujúci nezvolí svoje právo včas, má práva podľa 8.5.

7.5 Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie chyby, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Dokiaľ kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Iné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním nové veci; voľba nesmie kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady. Ak predávajúci neodstráni vadu tovar včas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho.

7.6 Pri dodaní nového tovaru vráti kupujúci predávajúcemu na jeho náklady tovar pôvodne dodaný.

7.7 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie nového tovaru, ak nemôže tovar vrátiť v tom stave, v akom ho dostal. To neplatí,

 1. a) ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady tovaru,
 2. b) ak použil kupujúci tovar ešte pred objavením vady,
 3. c) ak nespôsobil kupujúci nemožnosť vrátenia tovaru v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím, alebo
 4. d) ak predal kupujúci tovar ešte pred objavením vady, ak ho spotreboval, alebo ak ho pozmenil pri obvyklom použití; ak sa tak stalo len sčasti, vráti kupujúci predávajúcemu, čo ešte vrátiť môže, a dá predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia tovaru prospech.

7.8 Ak nemá tovar vlastnosti stanovené v čl. 8.1., Môže kupujúci požadovať dodanie nového tovaru bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti tovaru, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

Právo na dodanie nového tovaru, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.

Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovaru opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

7.9 Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, návode pripojenému k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné tovar použiť, má sa za to, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie pre obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti (záruka za akosť).

7.10 Ak zistí kupujúci pri prevzatí tovaru vady, musí tieto skutočnosti oznámiť predávajúcemu vždy písomne ​​doporučeným listom alebo elektronicky na emailovú adresu predávajúceho, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.

7.11 Ak požiada o to kupujúci, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti v prípade chybného plnenia. V potvrdení uvedie aj svoje meno, sídlo a identifikujúce údaj, poprípade i ďalšie údaje potrebné na zistenie jeho totožnosti. Ak uplatní kupujúci právo z chybného plnenia, potvrdí mu druhá strana v písomnej forme, kedy právo uplatnil, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania.

7.12 Pri vrátení objednávky, je nutné tovar vždy dobre a správne zabaliť. Pri poškodení tovaru pri preprave späť odosielateľovi nemusí byť reklamácia / odstúpenie od zmluvy uznaná v plnej výške.

7.14 O vybavení reklamácie je kupujúci informovaný elektronicky, telefonicky alebo písomne ​​a to v lehote do 30 dní od jej prijatia.

VIII.

Právne vzťahy

8.1 Internetový obchod je prevádzkovaný Predávajúcim, ktorý je zároveň vo vzťahu ku kupujúcemu predávajúcim v zmysle ust. § 2079 a nasledujúcich zákona č. 89/2012 Sb. Občiansky zákonník, a to pokiaľ sa týka všetkého sortimentu tovaru, ktorý si kupujúci zakúpi v internetovom obchode zásielkovým spôsobom.

8.2 Predávajúci je ďalej osobou zodpovednou za plnenie všetkých povinností spojených s prevádzkovaním internetového obchodu, ktoré vyplývajú zo zákona č. 378/2007 Sb., O liečivách, zákona č. 634/1992 Sb. O ochrane spotrebiteľa, zákona č. 40/1995 Sb. o regulácii reklamy a ďalších právnych predpisov, ktoré sa na túto činnosť vzťahujú.

 

Mimosúdne riešenie sporu

9.1 Podľa ust. § 20c zákona č. 634/1992 Sb. O ochrane spotrebiteľa má každý kupujúci právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu s predávajúcim vzniknutého z kúpnej zmluvy (ďalej len „spor“).

9.2 K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz (ďalej ČOI). Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

9.3 Mimosúdne riešenie sporu sa začína na návrh kupujúceho, ktorý je kupujúci oprávnený podať najneskôr do 1 roka odo dňa, keď uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát.

9.4 Ďalšie informácie o náležitostiach návrhu na začatie sporu a spôsobu jeho vedenia sú uvedené v ust. § 20c až 20h zákona č. 634/1992 Sb. O ochrane spotrebiteľa.

X.

Záverečné ustanovenia

10.1. Tieto VOP sú platné a účinné dňom 1. 3. 2018

10.2. Predávajúci je oprávnený tieto VOP meniť.

10.3. Vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa vo veciach neupravených VOP riadia právnymi predpismi Českej republiky, najmä zákonom č. 89/2012 Zb., Občianskym zákonníkom, a zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

X
Nastavenie cookies
Funkčné cookies
Tieto cookies sú nevyhnutné pre fungovanie nášho webu a nemožno ich deaktivovať.
Analytické cookies
Slúži predovšetkým na zber dát ohľadom správania na webe (typicky Google Analytics).
Reklamné cookies
Slúži hlavne na remarketing (typicky Google Ads).
Personalizačné cookies
Slúži na pokročilú analytiku a personalizáciu obsahu.